Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z kursów dostępnych na stronie www.asif.edu.pl/kursy/ , warunki sprzedaży dostępnych w serwisie kursów oraz Politykę Prywatności.

Kursy organizowane są przez firmę:

Akademię Sportu i Fizjoterapii

NIP: 823-161-66-10

REGON: 14265939

Numer rejestru instytucji szkoleniowych

Urzędu Pracy, RIS: 2.14/00366/2017.

 


W kursach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie średnie oraz posiadają podstawową wiedzę z zakresu oferowanych kursów.

Żeby wziąć udział w kursie należy wysłać na adres email wiadomość,w treści wpisując wybrany przez siebie kurs, datę, nr telefonu oraz rozmiar koszulki.

Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Akademia Sportu i Fizjoterapii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Uczestnicy zobowiązani są przesłać na adres e-mail: kursyinstruktorskie.asif@onet.pl kopię swojego świadectwa dojrzałości lub dyplomu ze studiów potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego.


O zapisaniu na listę decyduje wpłata zaliczki 200 zł na konto:

ASIF

Millenium Bank

nr konta 49 1160 2202 0000 0002 4099 2251

W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko kursanta, nazwę i datę kursu.

W sytuacji braku wpłaty zaliczki w przeciągu dwóch dni od zapisu, osoba przenoszona jest na listę rezerwową.

Najpóźniej całą kwotę za kurs należy uiścić do dwóch dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem kursu.


W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby Uczestników organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu kursu. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot całości kwoty wpłaconej za kurs lub zapis na kolejny dostępny termin.

Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie w czasie 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu organizator obowiązuje się do zwrotu dokonanej wpłaty w 100%, w przypadku rezygnacji w okresie między 6 a 4 tygodniem Organizator zobowiązuje się do zwrotu 50% wpłaconej kwoty, w przypadku rezygnacji między 4 a 3 tygodniem Organizator zobowiązuje się do zwrotu 30% wpłaty. W przypadku wycofania się w terminie krótszym niż 3 tygodnie, Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy.

W przypadku wycofania się Uczestnika przed rozpoczęciem kursu Organizator wyraża zgodę na zastępstwo przez inną osobę, mogącą uczestniczyć w kursie. W takim przypadku pieniądze wpłacone przechodzą na poczet zastępującego, a Organizator nie rości sobie żadnych praw do odszkodowania.

W wyjątkowych sytuacjach życiowych, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem, dopuszczamy nieobecność na zajęciach i zwolnienie uczestnika od uregulowania opłaty za szkolenie oraz możliwość dokończenia szkolenia z kolejną grupą.


Organizator zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych pomocy potrzebnych do nauki podczas szkolenia.

W razie braku możliwości zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach.


Akademia Sportu i Fizjoterapii zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, które zapisały się na nasz kurs lub na szkolenie.

Niezapowiedziane wiadomości to informacje o nowych szkoleniach uruchomieniu nowych grup, informacje organizacyjne (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne – dotyczące rozszerzenia naszej działalności.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Biorąc udział w kursie uczestnik zgadza się na publikacje wizerunku na stronach organizatora i w serwisach społecznościowych.